Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/021499

27.04.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Prevádzková budova a stavebné úpravy v areáli jaskyne Gombasek“

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasov a povolenie výnimiek k projektu stavby „Prevádzková budova a stavebné úpravy v areáli jaskyne Gombasek“ v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 25.04.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.