Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/016588

22.03.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: FISHLAND, s.r.o., Palcmanská Maša 298, 053 76 Mlynky

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie na chov nepôvodných druhov rýb, na vjazd autom, na umiestnenie klietok na chov rýb.

Žiadosť doručená dňa: 21.03.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.