Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/015850

16.03.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Bohúňovo, revitalizácia mŕtveho ramena Slaná“

Žiadateľ: Obec Bohúňovo, Bohúňovo č. 72, 049 12 Bohúňovo

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 15.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.