Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/015480

14.03.2017

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K stavbe „Základňová stanica GSM/LTE: „67416/TVUPO““ v k. ú. Úpor, obec Zemplínska Nová Ves

Žiadateľ: SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k projektu „Základňová stanica GSM/LTE: „67416/TVUPO“ v k. ú. Úpor.

Žiadosť doručená dňa: 10.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.