Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/013746

28.02.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Základňová stanica a rádioreléový bod Podhoroď (SO_POD) – rozšírenie o technológiu LTE a rozšírenie o nové RR smery“

Žiadateľ: CASSTEL, s.r.o. Košice, Urbánkova 70, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu stavby Základňová stanica a rádioreléový bod Podhoroď (SO_POD) – rozšírenie o technológiu LTE a rozšírenie o nové RR smery“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

 

Žiadosť doručená dňa: 28.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.