Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/013726

28.02.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: PARNAS REALITY s.r.o., Hviezdoslavova 2, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: odborné stanovisko k plánovanej investičnej akcii „Lesná cesta Harová k. ú. Čierna Lehota“ v zmysle § 28 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.