Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/012493

20.02.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:  

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o povolenie odberu vzoriek z jaskyne Čertova diera (systém Domica)  

Žiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK  

Žiadosť doručená dňa: 16.02.2017  

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.