Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/011496

14.02.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o uskutočnenie videozáznamu v jaskyni Domica

Žiadateľ: Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši, Letná 13, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 13.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.