Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/006358

10.01.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: DONA, s.r.o. Veľké Revištia

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o udelení súhlasu v zmysle zákona o OPaK na vypustenie vody z rybníkov RS Iňačovce a ich priebežné opätovné napúšťanie v rámci pokračujúcej hospodárskej činnosti na RS Iňačovce v lokalite:

  1. V ochrannom pásme NPR Senné rybníky
  2. Mimo ochranného pásma NPR Senné rybníky


Žiadosť doručená dňa: 10.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.