Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/006340

10.01.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: SUNTEL SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k výstavbe novej verejnej telekomunikačnej stavby – ZS GSM/LTE siete O2 Slovakia a uloženiu elektrickej prípojky k telekomunikačnej stavbe v k. ú. Husák – 67413/SOKOR

Žiadosť doručená dňa: 09.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.