Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/006332

10.01.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-KE-OSZP1-2015/011054 zo dňa 13.04.2015 vo veci povolenia výnimiek na výrub náletových drevín na území NPR Turniansky hradný vrch

Žiadateľ: Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Žiadosť doručená dňa: 03.01.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.