Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/050937

28.12.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: DPP Žilina, s. r. o., Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov na vstup do NPR Krásnohorská jaskyňa a NPR Hrušovská jaskyňa a udelenie súhlasu na osadenie stacionárneho zariadenia v priestoroch oboch jaskýň.

Žiadosť doručená dňa: 27.12.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.