Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/046113

16.11.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť na vyčistenie a sprístupnenie vojenského bunkra z obdobia 2. svetovej vojny v lokalite Jovsianska hrabina

Žiadateľ: PhDr. Václav Ihnát, Poruba pod Vihorlatom 89, 072 32 Jovsa

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 14.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.