Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/044306

03.11.2016

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“ v zmysle § 28 zákona.

Žiadateľ: Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k projektu „Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“.

Žiadosť doručená dňa: 02.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.