Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/044047

28.10.2016

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „OVČÍN-rekonštrukcia“ v k. ú. Streda nad Bodrogom

Žiadateľ: Ladislav Skalina – VINOHRAD DAMASKUS, Kamenecká 146/79A, 076 31 Streda nad Bodrogom

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k projektu „OVČÍN-rekonštrukcia“ v k. ú. Streda nad Bodrogom.

Žiadosť doručená dňa: 26.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.