Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/043930

27.10.2016

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Výhliadková veža - novostavba“ v zmysle § 28 zákona.

Žiadateľ: ER-STAVING, s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k projektu „Výhliadková veža - novostavba“ v k.ú. Slavec.

Žiadosť doručená dňa: 25.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.