Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/041724

25.10.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: FIXGEN s.r.o., Kavečianska cesta 1A, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o stanovisko k „Projektu geologickej úlohy Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“ v zmysle § 28 zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: z vlastného podnetu, po zistení počas konania o vydanie výnimky a súhlasu

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.