Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/041157

06.10.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Ing. MICHAL ŠTEVKO – PROJECT, Pečnianska 25, 851 01 Bratislava

Predmet žiadosti: žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby „TVP Kráľovský Chlmec, kapotovaný dieselagregát 65 kVA“ v zmysle § 28 zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 03.10.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.