Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/039535

26.09.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Predmet žiadosti: vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby “Viničky – Kráľovský Chlmec – Intenzifikácia zásobného potrubia II. etapa (KM 0,0 – 1,672)“ v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 22.09.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.