Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/038016

12.09.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Inovácia produktov a výrobného procesu spoločnosti LOCKER spol. s.r.o.“

Žiadateľ: LOCKER spol. s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Inovácia produktov a výrobného procesu spoločnosti LOCKER spol. s.r.o.“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 09.09.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.