Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/037260

06.09.2016

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výskum vo vybraných jaskyniach.

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výskumu vody v jaskyniach a jednorazový odber vzoriek vody v Dobšinskej ľadovej jaskyni, Ochtinskej aragonitovej jaskyni, Gombaseckej jaskyni, Krásnohorskej jaskyni a jaskyni Domica.

Žiadosť doručená dňa: 25.08.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.