Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/035271

09.09.2016

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Vojčice – Kanalizácia (Zmena PD pred dokončením stavby)“, v k. ú. Vojčice a Milhostov.

Žiadateľ: Obec Vojčice, P.O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k projektu „Vojčice – Kanalizácia (Zmena PD pred dokončením stavby)“, v k. ú. Vojčice a Milhostov.

Žiadosť doručená dňa: 11.08.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.