Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/028467

16.06.2016

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Občianske združenie Castrum Thorna, Sídlisko Cementár 332/54, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu na organizovanie kultúrnych podujatí na Turnianskom hrade


Žiadosť doručená dňa: 15.06.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.