Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/028210

15.06.2016

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje odťaženie jaskyne

Žiadateľ: VSK Mineral, s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky v zmysle § 24 ods. 4 písm. b) zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 13.6.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.