hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/025948

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území Národného parku Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme, zároveň v Chránenom vtáčom území Slovenský raj (SKCHVU053) a Území európskeho významu Slovenský raj (SKUEV0112).
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Predmet žiadosti: Žiadosť o:
1. Súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona na organizovanie verejného športového a turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obce na území ochranného pásma NP Slovenský raj (2. stupeň ochrany v zmysle zákona) za účelom usporiadania 4. ročníka cyklistických pretekov „Spišských 333 EXTREME“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22.-23.07.2016.
1. Výnimku zo zákazov v zmysle ustanovení:
§ § 13 ods. 1 písm. b) a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon) na vjazd a státie s bicyklami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy (2. a 3. stupeň ochrany v zmysle zákona),
§ § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce (3. stupeň ochrany v zmysle zákona),
§ § 14 ods. 1 písm. e) na organizovanie verejného športového podujatia - cyklopretekov (3. stupeň ochrany v zmysle zákona),
na území Národného parku (NP) Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona) a jeho ochranného pásma (2. stupeň ochrany v zmysle zákona) a na území ochranného pásma Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Červené skaly (3. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona).

Uvedené športové podujatie má dve trasy, hlavná trasa má dĺžku 333 km a skrátená trasa dĺžku 170 km. Trasa cyklistických pretekov v NP Slovenský raj a jeho ochrannom pásme je plánovaná po účelových komunikáciách (lesné a poľné cesty) a časť aj po štátnych cestách. Mimo NP Slovenský raj a jeho ochranného pásma (1. stupeň ochrany v zmysle zákona) prechádza časť trasy uvedených pretekov po cyklotrasách, po lesných a poľných účelových komunikáciách a časť aj po štátnych cestách. Očakáva sa účasť cca 100 pretekárov.
Žiadosť doručená dňa: 27.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.