Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/025827

27.05.2016

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje dlhodobé monitorovanie neotektonických porúch

Žiadateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu v zmysle § 56 zákona o OPaK, povolenie výnimiek v zmysle § 24 ods. 4 písm. a) a k) zákona OPaK, v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona OPaK

Žiadosť doručená dňa: 25.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.