Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/024228

13.05.2016

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje pestovať Paulowniu clon in vitro 112 R

Žiadateľ: Ing. Lýdia Tabačková, Čínska 26, 040 13 Košice

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 12.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.