Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/024075

12.05.2016

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Rekonštrukcia lesnej cesty Horný Bankov- Krigrund“.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Rekonštrukcia lesnej cesty Horný Bankov- Krigrund“, v kat. úz. Kamenné v okrese Košice-Sever v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 11.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.