hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/019777

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariát – Konyárt Plešivec, Čsl. armády 26, 049 11 Plešivec

Predmet žiadosti: žiadosť o súhlas na výrub stromov, ktoré v prípade silného vetra predstavujú potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, či života a majetku obyvateľov rodinného domu zapísaného na LV č. 122, k. ú. Plešivec, ale aj pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Stromy ohrozujúce nehnuteľnosť sa nachádzajú v lesnom poraste JPRL ť. 562 00, lokalita Cigánsky bok, kde platí 5. stupeň ochrany. Ide o 6 ks dreviny Agát a 1 ks dreviny Osika.


Žiadosť doručená dňa: 08.04.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.