Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/010638

10.02.2016

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Protipožiarna lesná cesta Lanovka – rekonštrukcia a Protipožiarna lesná cesta Havrania dolina – rekonštrukcia“

Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Protipožiarna lesná cesta Lanovka – rekonštrukcia a Protipožiarna lesná cesta Havrania dolina – rekonštrukcia“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 10.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.