hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/046844

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska, či plánovaná činnosť - vykonávanie sanačných a preventívne obranných opatrení pre zlepšenie zhoršujúceho sa stavu poškodených biotopov a zmiernenie šírenia sekundárnych škodlivých činiteľov od ostatných doposiaľ nepoškodených lesných biotopov nemôže mať či už samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, alebo dokumentom, pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, chráneného vtáčieho územia alebo územia európskeho významu.


Žiadosť doručená dňa: 18.12.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.