Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/043744

27.11.2015

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Výsadba ovocného sadu“, v k. ú. Zemplínska Nová Ves - Úpor.

Žiadateľ: Dušan Leško, SHR, 8 Marca č. 7, 075 01 Trebišov

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Výsadba ovocného sadu“, v k. ú. Zemplínska Nová Ves - Úpor.

Žiadosť doručená dňa: 25.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.