hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/043160

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím - z hľadiska ochrany prírody a krajiny na vydanie súhlasu na výskum skupiny Microlepidoptera v oblasti Slovenskému krasu a vydanie výnimiek súvisiacich s týmto výskumom.

Žiadateľ: Jan Liška, Strnady 138, Praha 5 – Zbraslav, Česká republika

Predmet žiadosti: Ide o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím č.:2011/00090-1zo dňa 15.02.2011, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas zmysle § 56 ods. 2 zákona na prieskum nechránených taxónov Lepidoptera na území NP Slovenský kras a boli vydané výnimky z podmienok ochrany, ustanovené v § 13 ods. 1 písm. a) a v § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia a v § 14 ods. 1 písm. c), 15 ods. 1 písm. a) v znení 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka na území NP Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 18.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.steinerova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.