Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/041369

05.11.2015

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území národnej prírodnej rezervácie Prielom Hornádu.
Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zásah do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu na území NPR Prielom Hornádu za účelom výrubu stromov a krovitých porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.
Žiadosť doručená dňa: 02.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.