Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1/2015/036039

24.09.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: „Protipožiarna lesná cesta Dúbravy - prestavba, II. etapa, Protipožiarna lesná cesta Lipy - prestavba, Protipožiarna lesná cesta Šafárka – prestavba“

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Teplička, 052 01 Teplička 145

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Protipožiarna lesná cesta Dúbravy - prestavba, II. etapa, Protipožiarna lesná cesta Lipy - prestavba, Protipožiarna lesná cesta Šafárka – prestavba“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 23.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.