domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/034056

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Obnova lesov obhospodarovaných spoločnosťou Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. na r. 2016-2019.“

Žiadateľ: Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o., 055 65 Smolnícka Huta 1

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Obnova lesov obhospodarovaných spoločnosťou Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. na r. 2016-2019“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 07.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.