Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/033849

04.09.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Spoločné zariadenia obce Margecany s názvom stavby – Vybudovanie spoločných zariadení obce Margecany, rekonštrukcia poľných a lesných ciest v katastri obce Margecany“.

Žiadateľ: Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Spoločné zariadenia obce Margecany s názvom stavby – Vybudovanie spoločných zariadení obce Margecany, rekonštrukcia poľných a lesných ciest v katastri obce Margecany“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 04.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.