Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/032581

25.08.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obecný podnik lesov, služieb a remesiel s.r.o. Štós, 044 26 Štós 143

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska, či plánovaná činnosť v predloženom projekte „Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch - Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o.“ môžu mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, chráneného vtáčieho územia alebo územia európskeho významu.