Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/030969

07.08.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska, či predmetná činnosť – predložený projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stanča, návrh cestnej siete, protikorózne, ekologické a krajinotvorné opatrenia nemôžu mať či už samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, alebo dokumentom, pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, chráneného vtáčieho územia alebo územia európskeho významu.