Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/028090

16.07.2015

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „STREDISKO NÁKUPU A SUŠENIA OBILIA - SOMOTOR“.

Žiadateľ: KRASZKÓ s.r.o., IČO: 47611529, Chlmecká 1/1, 076 52 Malý Horeš

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „STREDISKO NÁKUPU A SUŠENIA OBILIA - SOMOTOR“ na území k. ú. obce Somotor v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 10.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.