Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/024018

10.07.2015

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: UND Štrkopiesky s.r.o., Rastislavova 106, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Banská činnosť v dobývacom priestore Milhosť – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny – ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 08.06.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.