Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/022339

25.05.2015

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone na území národnej prírodnej rezervácie Prielom Hornádu, ktorá sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach, Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce, IČO :42327008
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenia pokoja a ticha za účelom spracovania náhodnej ťažby v dielcoch č. 614, 620, 621 na území NPR Prielom Hornádu o celkovom množstve 1020 m3.
Žiadosť doručená dňa: 25.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.