Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/022282

25.05.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje usporiadať detský letný vojenský tábor „ EAST POINT“ v NP Slovenský raj, v rekreačnom stredisku Košariská pri Hrabušovciach – Podlesok v troch turnusoch počas letných školských prázdnin po dobu 5 rokov.

Žiadateľ: HOMECARE,s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov.

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimiek zo zákazových činností v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o OPaK na táborenie, stanovanie, bivakovanie, jazdenie na koni, zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb,lyžovanie, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo inéšportové aktivity za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle §14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti
prístupné spoločenské podujatie.

Žiadosť doručená dňa: 22.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Lucia.Klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.