Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/018283

15.05.2015

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Realizácia stavby „I/67- 034 Stratená, rekonštrukcia tunela“.

Žiadateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, SK-811 06 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby „I/67-034 Stratená rekonštrukcia tunela", v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 20.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.