Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/018126

05.05.2015

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje výmenu trasového uzáveru DN 700 PN 63 Hrhov/0118 na plynovode MŠP v úseku Ruská-Zlaté Moravce. Účelom výmeny je modernizácia trasového uzáveru.

Žiadateľ: SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o povelenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky mimo zastavaného územia obce, na území ochranného pásma NP Slovenský kras s 2. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 13.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.