Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/013926

16.03.2015

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie výnimky na vykonávanie športových aktivít za hranicami zastavaného územia obce v 3. stupni ochrany, žiadosť o povolenie výnimky na zásah do lesného porastu v 5. stupni ochrany, povolenie výnimky na pohyb osôb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v 3. a 5. stupni ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 13.03.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.