Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/008186

29.01.2015

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov na organizovanie verejného športového podujatia „Ľadový maratón 2015“ na území Národného parku (NP) Slovenský raj.
Žiadateľ: Mgr. Michal Sabovčík, Hlavná 88, 053 15 Hrabušice
Predmet žiadosti: povolenie výnimky v zmysle § 16 ods. 1 v znení 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejného športového podujatia s názvom „Ľadový maratón 2015“, t. j. lezenie na ľadopádoch na území NP Slovenský raj v lokalitách povolených v zmysle vyhlášky Krajského úradu ŽP Košice č. 1/2006 zo 14.3.2006 o návštevnom poriadku NP Slovenský raj a jeho ochrannom pásme, kde platí 5. stupeň ochrany
Žiadosť doručená dňa: 29.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.