Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/007831

28.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: GEOLOGICKÝ PRIESKUM KOŠICE, s. r. o., Kpt. Jaroša 15, 040 22 Košice

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa posudzuje Návrh na určenie prieskumného územia Brezina – bentonit, perlit; VP, podľa § 28, ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Prieskumné územie je lokalizované prevažne v k. ú. Brezina (takmer 80 %), menšou časťou aj v k. ú. Byšta a Slanská Huta. Takmer celé navrhované prieskumné územie sa nachádza v Chránenom vtáčom území Slanské vrchy (SKCHVU025).


Žiadosť doručená dňa: 27.01.2015

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.