Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2014/032775

26.08.2014

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obec Rudná, Rudná 69, 048 01 Rudná

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o udelení súhlasu v zmysle zákona o OPaK na výrub chráneného stromu – lipy v Rudnej z dôvodu trhliny od koruny stromu až po koreň.


Žiadosť doručená dňa: 26.08.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.