hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/014233

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

OU-KE-OSZP1-2014/014233

Bc. Róthová

10.04.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje umiestniť pojazdný bufet v lokalite Kláštorisko KÚ Letanovce, oproti Kartuziánskemu kláštoru na kraj lesa.

Žiadateľ: Radoslav Skokan, Obchodná 83, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: Ide o povolenie orgánu ochrany prírody na umiestnenie pojazdného bufetu v lokalite Kláštorisko KÚ Letanovce, oproti Kartuziánskemu kláštoru na kraj lesa podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce, a podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona o OPaK na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj s 3. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 3.04.2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia